Przetarg Nieograniczony OSP Nowe Bystre

DrukujEmail

 Przetarg nieograniczony


na dostawy pn.:

 

„Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowe Bystre”

 

Wartość postępowania – poniżej 200.000 EURO


 Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu ukazało się:

1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,

2. na stronie internetowej zamawiającego www.nowebystre.pl zakładka OSP,

3. w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 21.10.2015r. nr 279896-2015 www.portal.uzp.gov.pl,

Druk: SIWZ

Druk:  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Druk: Specyfikacja Techniczna

Ogłoszenie o Przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 21.10.2015

Wiceprezes Zarządu OSP Nowe Bystre Józef Bubla

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

„Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowe Bystre.”
Numer ogłoszenia: 279896 - 2015; data zamieszczenia: 21.10.2015

I: ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Nowem Bystrem , Nowe Bystre 48, 34-521 Ząb, woj. małopolskie, tel. 18 2071223. Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowebystre.pl – zakładka OSP.

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: stowarzyszenie.

 

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowe Bystre..

1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem uterenowionym o masie całkowitej do 16.000kg oraz o mocy silnika min. 290KM. Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2. 2. Dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje również przeszkolenie w zakresie: obsługi pojazdu, prowadzenia pojazdu, obsługi urządzeń - dla minimum 2 przedstawicieli Zamawiającego. 3. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania: a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami; c) posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002). 4. Miejscem dostawy jest miejscowość Nowe Bystre, woj. małopolskie..

1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.12.2015.

 

III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I

1) WADIUM: brak

2) ZALICZKI: brak

3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana w oparciu o wymagane oświadczenia dołączone do oferty.

3.2) Wiedza i doświadczenie

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie - co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia (tj. wykonał co najmniej jedną dostawę średnich samochodu ratowniczo-gaśniczego) o wartości co najmniej 500.000 zł, która zostanie potwierdzona dowodami określającymi, że dostawa została wykonana w sposób należyty i prawidłowo ukończona. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

3.3) Potencjał techniczny

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana w oparciu o wymagane oświadczenia dołączone do oferty.

3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana w oparciu o wymagane oświadczenia dołączone do oferty.

3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana w oparciu o wymagane oświadczenia dołączone do oferty.

4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

5) INNE DOKUMENTY

a) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty, b) aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie cyt. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania; c) ewentualnie oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach. d) ewentualnie pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy

 

IV: PROCEDURA

1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony.

2) KRYTERIA OCENY OFERT

2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 80

2 - Gwarancja - 10

3 - Moc silnika - 10

3) ZMIANA UMOWY

W oparciu o art.144 ust.1 ustawy Zamawiający informuje, że: 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany tylko i wyłącznie w przypadku, i na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT za wykonanie dostaw będących przedmiotem niniejszej umowy. W takim przypadku zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT. 3. Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, w formie aneksu za zgodą Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku: a) zawieszenia robot przez zamawiającego, b) zmian dokonanych na wniosek zamawiającego (lub wykonawcy), c) siły wyższej. 4. Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej nie będą traktowane jako niedotrzymanie zobowiązań określonych Umową i nie będą podlegały jakiejkolwiek odpowiedzialności strony za szkodę poniesioną przez drugą stronę. 5. Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację umowy , znajdujące się poza realną kontrolą stron i których nie można było przewidzieć lub, które, choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje takie wydarzenia, jak zamieszki, wojny, pożary powodzie, huragany , trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni. 6. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian zawartej umowy w przypadku jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany są korzystne dla zamawiającego 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia lub niewykonywania postanowień niniejszej umowy oraz przetargu będącego podstawą zawarcia umowy.

4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowebystre.pl zakładka OSP. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ochotnicza Straż Pożarna 34-521 Ząb, Nowe Bystre 48.

4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Ochotnicza Straż Pożarna 34-521 Ząb, Nowe Bystre 48.

4.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

4.4) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 Wiceprezes Zarządu OSP Nowe Bystre  Józef Bubla

 

Nowe Bystre, 2015-10-21

 

Zał. nr 2 do SIWZ

WYMAGANIA DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM UTERENOWIONYM

PN-EN 1846-1 M-2-6-3000-8/1600-1

LP.

WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO

UWAGI

PROPOZYCJE WYKONAWCY

1.

Podwozie z kabiną

 

 

1.

Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 16.000 kg

 

2.

Podać bilans masowy pojazdu z wyszczególnieniem na:

- masę całkowitą pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami, wyposażeniem

- masę własną pojazdu,

- masę wyposażenia zgodnie z pkt 3,

- naciski na oś przednią i tylną,

- obciążenia strony lewej i prawej pojazdu.

(dopuszczalna różnica w obciążeniu strony lewej i prawej nie może przekroczyć 3 %)

 

3.

Pojazd musi spełniać

- wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym."

- wymagania norm PN-EN 1846-1, PN-EN 1846-2

- wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także zasad wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania - Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002 z póź.zm.),

 

4.

Pojazd musi być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze belka zespolona ze światłami LED, akustyczne i świetlne

(minimum 2 punkty, głośnik min. 100W), urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Dodatkowo zamontowana 1 lampa sygnalizacyjna z tyłu pojazdu oraz fala świetlna.

 

5.

Pojazd musi być dodatkowo wyposażony w:

- Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie (LED) z przodu pojazdu;

- Dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca kierowcy i dowódcy.

Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem osłonami wykonanymi ze stali nierdzewnej.

Na bocznych ścianach zabudowy zastosować taśmy odblaskowe zwiększające widoczność pojazdu - oznakowanie konturowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.

Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi Euro V.

Moc silnika min. 290 KM.

 

7.

- maksymalna wysokość całkowita

- maks. wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady.

Dostęp do wyżej położonego sprzętu ułatwiony przez zainstalowanie odchylanych podestów roboczych.

Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.

- 3300mm

- nie wyżej niż 1800 mm od poziomu terenu lub podestów

8.

Stały napęd obu osi 4x4, skrzynia redukcyjna, możliwość blokady mechanizmów różnicowych osi przedniej, osi tylnej, oraz między osiowego, pojedyncze koła na osi przedniej, na tylnej osi podwójne.

Wzmocnione hamulce bębnowe dla pojazdów pożarniczych.

 

9.

Masowy wskaźnik mocy - określony dla masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej MMR,

min. 16 kW/1000kg.

Podać wartość

 

10.

Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, na bazie jednej płyty podłogowej, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), zawieszona pneumatycznie, kabina wyposażona w:

 • indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,
 • niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku,
 • reflektor ręczny (szperacz) do oświetlania numerów budynków,
 • reflektor pogorzeliskowy zainstalowany na zewnątrz kabiny po prawej stronie.
 • podest z zasilaniem do ładowarek radiotelefonów przenośnych, latarek itd. z wyprowadzonym niezależnym zasilaniem 12V min. 10 A, z układem zabezpieczającym, automatycznie odłączającym zasilanie ładowarek przy napięciu na zaciskach akumulatora poniżej 22,5 V, wraz z układem pomiarowym wskazującym aktualne napięcie na zaciskach akumulatora.
 • poręcz do trzymania w tylnej części kabiny
 • mocowania 4 kpl. jednobutlowych aparatów oddechowych w oparciach ławki tylnej.
 • zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny.
 • lusterko rampowe, krawężnikowe z prawej strony pojazdu.
 • klimatyzację i radioodtwarzacz CD, zamontowane fabrycznie.
 • w kabinie zamontować wskaźnik poziomu wody i środka pianotwórczego
 • dodatkowo pod siedzeniami załogi ma znajdować się schowek.
 • z przodu pojazdu zamontowane lampy przeciwmgłowe

11.

Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa:

- siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie,

- wszystkie fotele wyposażone w zagłówki.

- fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, dodatkowo amortyzowany.

 

12.

Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie.

- moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu.

- przetwornica napięcia 24V / 12V

Moc alternatora min. 2200W

Akumulatory min. 2x160 Ah

Min. 10 A

13.

Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu, odłączający wszystkie odbiorniki z wyjątkiem wymagających stałego zasilania.

 

14.

Pojazd musi być wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie z sygnalizacja podłączenia lub - złącze samo rozłączalne - komplet.

 

15.

W kabinie kierowcy musi być zamontowana instalacja zasilająca i antenowa dla radiotelefonu VHF 146-174 MHz, oraz dodatkowy głośnik i mikrofon w przedziale autopompy.

 

16.

Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Dopuszcza się światło cofania, jako sygnalizację świetlną.

 

17.

Minimalny prześwit podwozia 250 mm. Należy podać konkretną wartość prześwitu dla najniższego punktu podwozia

Podać wartość

 

18.

Należy podać konkretną wartość możliwości pokonywania wzniesień, min. 25°

Podać wartość

 

19.

Kąt natarcia - należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu - nie mniejszy niż 23O

Podać wartość

 

20.

Kąt zejścia nie mniejszy niż 23O należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu

Podać wartość

 

21.

Podać maksymalny statyczny kąt pochylenia pojazdu

Podać wartość

 

22.

Kolor :

- elementy podwozia - czarne, ciemnoszare

- błotniki i zderzaki - białe,

- kabina, zabudowa - RAL 3000

- na bocznych ścianach zabudowy zastosować dodatkowe elementy z taśmy odblaskowej, polepszające widoczność pojazdu podczas akcji w warunkach ograniczonej widoczności.

 

23.

Najmniejsza obrysowa średnica zawracania nie więcej niż 18 m

Podać wartość

 

24.

Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 90 km/h

Podać wartość

 

25.

Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu min. 3 %

Podać wartość

 

26.

Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s , od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. Pojazd wyposażony w zewnętrzne szybkozłącze do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z siecią stacjonarną. Szybkozłącze powinno znajdować się w okolicy przedniego zderzaka od strony kierowcy.

 

27.

Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu

 

28.

Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od - 25°C do+ 50 ° C.

 

29.

Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny

 

30.

Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać - przejazd min 300 km lub 4 godz. pracę autopompy.

Minimum 150 litrów

 

31.

Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temp) w czasie postoju min. 4 godz.

 

32.

Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe), na osi tylnej podwójne

 

33.

Pełno wymiarowe koło zapasowe. Dopuszcza się brak stałego mocowania na pojeździe.

 

34.

Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy. Zaczep ma służyć do holowania przyczep o dop. masie całkowitej min. 8 t. Gniazdo elektryczne i pneumatyczne podłączenia zasilania przyczepy.

 

35.

Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy.

 

36.

Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w układ ABS, z możliwością odłączenia podczas jazdy w terenie

 

37.

Lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane

 

38.

Wzmocnione zawieszenie mechaniczne obu osi.

 

 

2.

 

Zabudowa pożarnicza

 

 

1.

Zabudowa musi być wykonana całkowicie z aluminium, ze zbiornikiem wody i środka pianotwórczego z materiałów kompozytowych. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej gładkiej blachy aluminiowej.

Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji wysokości półek.  

 

 

2.

Dach zabudowy musi być wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, na podeście zamontowane działko wodno-pianowe z wytwornica piany, o regulowanej wydajności spełniające wymagania PN-91/M-51270. Wydajność działka 1600 dm3 /min. Na dachu zamontować uchwyt do drabiny D10W, uchwyt na węże ssawne, bosaki, tłumice, łopaty i widły.

 

3.

Drabina do wejścia na dach, umieszczona po prawej stronie, musi być wykonana z materiałów nierdzewnych, składana na czas transportu. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym, w górnej części drabinki poręcze ułatwiające wchodzenie.

 

4.

Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego (bar-lock).

 

5.

Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie LED włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki.

- w kabinie kierowcy powinna być zainstalowana sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i wysunięcia lub odchylenia podestów roboczych.

 

6.

Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości l m od pojazdu.  

 

7.

Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic).

 

8.

Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.

 

9.

Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.

 

10.

Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.

 

11.

Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.

 

12.

Zbiornik wody musi być wykonany z materiałów kompozytowych i wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację. z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy.

- zbiornik powinien posiadać właz rewizyjny typu szybkootwieralnego dostępny z dachu,

- pojemność min. 3 m3

- nadciśnienie testowe 20 kPa

- zbiornik musi być zawieszony na ramie zabudowy elastycznie (np. na elementach metalowo-gumowych). Zbiornik musi być wyposażony w dolny otwór umożliwiający czyszczenie o średnicy 75mm.

13.

Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa,

-wykonany z materiałów kompozytowych, odpornej na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów,

-zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację,

-napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu

 

14.

Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi.

 

15.

Autopompa dwuzakresowa,

- o wydajności min. 2400 l/min

- przy ciśnieniu 0,8 MPa

- głębokości ssania 1,5 m

Dla wysokiego ciśnienia pompy parametry nominalne powinny wynosić min.: Q = 400 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa.

Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia. Autopompa powinna posiadać układ podawania stałego ciśnienia.

Autopompa renomowanego światowego producenta (wymagane min. 30 lat doświadczenia w produkcji pomp pożarniczych),

16.

Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m.

 

17.

Samochód musi być wyposażony, w co najmniej l wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Pneumatyczny system osuszania linii.

 

18.

Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża, -zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna, napęd elektryczny umożliwiający zwijanie węża i korbę awaryjną.

 

19.

Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.

- dwóch nasad tłocznych wielkości 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu

- wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia.

- działka wodno-pianowego

 

20.

Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.

 

21.

Autopompa musi być wyposażona w automatyczne zintegrowane w autopompie urządzenie odpowietrzające, umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s.

 

22.

W przedziale autopompy muszą znajdować się, co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy

- manowakuometr,

- manometr niskiego ciśnienia,

- manometr wysokiego ciśnienia,

- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,

- miernik prędkości obrotowej wału pompy,

- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,

- wyłącznik silnika pojazdu,

- licznik motogodzin pracy autopompy,

- kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika – dopuszcza się jedną kontrolkę sygnalizującą pracę silnika w stanie awaryjnym.

23.

W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy wyłącznika do uruchamiania silnika pojazdu, uruchomienia silnika z przedziału autopompy powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów.

 

24.

Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 z zaworem do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania powinien mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika).

 

25.

Autopompa wyposażona w elektroniczny system sterowania, umożliwiający regulację ciśnienia pracy.

26.

Układ wodno-pianowy wyposażony w dozownik środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie stężeń w zakresie od 3% - 6%, w całym zakresie pracy autopompy

 

27.

Wszystkie elementy układu wodno pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.

 

28.

Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie.

 

29.

Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy i autopompę przed zamarzaniem w temperaturze do - 25 C., działający niezależnie od pracy silnika.

 

30.

Na wlotach ssawnych i do napełniania zbiornika muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do układu wodno-pianowego zanieczyszczeń stałych, gwarantujące bezpieczną eksploatację autopompy.

 

31.

Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami o mocy 2000 W. Wysokość min. 4,5 m od podłoża z możliwością sterowania najaśnicami w pionie i poziomie. Urządzenie powinno mieć funkcje automatycznego składania oraz odporny na zabrudzenia panel sterowania.

 

32.

Z przodu pojazdu należy zamontować wciągarkę elektryczną o uciągu min.5 ton.

Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych.

 

 

Sprzęt, na który należy przewidzieć miejsce oraz wykonać mocowania w pojeździe - zgodnie z: tablica 1 punkt II opracowania „Wymagania szczegółowe dla samochodów ratowniczo-gaśniczych KG PSP-CNBOP - czerwiec 2002” – Zamawiający zastrzega sobie możliwość uzgodnienia kompletacji mocowań sprzętowych na etapie realizacji.

 

4. Informacje dodatkowe

Do oferty dołączyć:

- świadectwo dopuszczenia CNBOP na oferowany pojazd

- świadectwo homologacji podwozia

 Wiceprezes Zarządu OSP Nowe Bystre  Józef Bubla

 

…………………………………

Podpis