ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

DrukujEmail

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowe Bystre”

Numer ogłoszenia: 279896 - 2015; data zamieszczenia: 21.10.2015

Rozstrzygnięcie Przetargu