Rok szkolny 1915/16 zaczął się również pod znakiem wojny światowej. Ck. R.S.O. mająca na względzie dobro ludności powiatu, zezwoliła na rozpoczęcie nauki szkolnej na III i IV st. - dopiero z dniem 1. X. 1915r. Wskutek oswobodzenia wschodniej Galicyi, zamianowana poprzednio p. Wł. Piechowicz, opuściła zajmowaną dotychczas posadę, przenosząc się do Drohobycza. Na jej miejsce zamianowała ck. R.S.O. rezolucyą z dnia 30. IX. 1915 L. 3162. p. Władysławę Palejównę.
-
Stosunki dla nauczycielstwa stawały się coraz to gorsze. Ogólnie panująca drożyzna, nie dawała się może nikomu tak odczuć, jak nauczycielstwu. Wszystkim bowiem kategoryom urzędniczym, przyznano dodatki wojenne i stałe zapomogi - nauczycielstwo pozostawiono na uboczu obdarzono jałmużną w kwocie 40 - 60K jednorazowej, bezzwrotnej zapomogi, pobory zaś pozostawiono w dawnych rozmiarach. Ludność tutejsza, pobierająca wprost przerażające ceny za produkty jako to masło, jaja, mleko itp. nie miała niekiedy takowych dla odsprzedania, choćby nauczycielce. Siły nauczycielskie zmuszone były niejednokrotnie kupować nabiał w obcej wsi.
- -
Za inicjatywą ck. R.S.O. przeprowadzono w tym roku szereg składek na rozmaite cele, jako to na fundusz wdów i sierot po poległych żołnierzach, na KDK, na biedne dzieci itd., zajmowano się zbiórką pokrzyw, liści poziomkowych, następnie zbiórką metali, starej odzieży itd.
Wskutek coraz to bardziej dającego się odczuć braku rąk do pracy, zmuszone były dzieci, szczególnie starsze, wykonywać prace swych ojców. Ck. R.S.O., która jak w ogóle w czasie wojny, zawsze chętnie wysłuchiwała próśb tutejszego ludu, zwolniła - na wniosek R.S.M. - i przy pracach wiosennych, podobnie jak przy zbiorach jesiennych, od obowiązku uczęszczania do szkoły dzieci III go i IV go st. Na przeciąg trzech tygodni.
Stan nauki znacznie ucierpiał na tem, że Zarząd szkoły, jako też R.S.M. mimo usilnych starań, nie mogła wynająć klasy nadetatowej wskutek czego, nauka odbywała się w tym roku szk. w jednej sali. Rok szkolny zakończył się jak zwykle, uroczystem nabożeństwem d. 30. VI.


I Wojna Światowa i miliony ofiar
- na lądzie
- na wodzie i pod wodą
- w powietrzu