Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) - jest umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, organizacją społeczną, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Uczestnictwo w jej strukturach jest dobrowolne i nie otrzymuje się za nie żadnego wynagrodzenia. Podczas akcji bojowych, dla odróżnienia od strażaków zawodowych (hełmy czerwone), ochotnicy posiadają białe hełmy.
Cele i zadania OSP

Do głównych celów i zadań OSP należą:
prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
działania na rzecz ochrony środowiska,
wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie,
wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP.
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze przy OSP

Przy ochotniczych strażach pożarnych powoływane są również Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP), które stanowią w pewnym sensie przyszłe kadrowe zaplecze każdej jednostki. Młodzieżowa drużyna pożarnicza jest integralną część składową danej jednostki OSP. Osoby działające w takiej drużynie poznają zasady funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej w Polsce, zapoznają się ze sprzętem będącym na wyposażeniu danej OSP, uczą się zachowania w sytuacjach niecodziennych, od najmłodszych lat wyrabiają w sobie poczucie odpowiedzialności, uczą się opanowania, dyscypliny, a także podnoszą swoją sprawność fizyczną poprzez udział w zawodach sportowo-pożarniczych.
Stopnie funkcyjne Ochotniczej Straży Pożarnej