OSP Początki

Początki OSP Nowe Bystre

Początek Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowem Bystrem jest datowany na 1900 rok.W Księdze Uchwał Gminy Zubsuche z dnia 29 kwietnia 1900 roku, która dotyczyła konieczności tworzenia Ochronnych Straży Pożarych wymieniono Nowe Bystre jako miejscowość w której OSP już powstało i podano jej władze:

1. Jędrzej Łowisz lat 39 nr. domu 148 - Komendat Straży

2. Maciej Łacek lat 28 nr. domu 300 - Zastępca Komendata Straży

3. Roman Mateja lat 25 - do działu wodnego

4. Jędrzej Mateja lat 24 nr, domu 190 - do działu wodnego

5. Jan Tylka lat 19 nr. domu 186 - do działu wodnego

Do działu ratunkowego zostali wybrani:

1. Wojciech Molek lat 20 nr. domu 249

2. Józef Bobak "Huruś" lat 35 nr. domu 163

3. Stanisław Gąsienica lat 30 nr. domu 170

4. Jędrzej Tylka "Tomków" lat 25 nr. domu 285

5. Józef Łowisz "Michalok" lat 24 nr. domu 157

6. Jan Bobak "Kurdziel" lat 26

Z dokumentu wystawionego 30 lipca 1914 roku i przesłanego z Zarządu Towarzystwa Kółek Rolniczych we Lwowie do Zarządu w Nowem Bystrem wynika, że we wsi dzoała już Ochronna Straż Pożarna, która później stała się znaną nam Ochotniczą Strażą Pożarną. Wybuch I Wojny Światowej przerywa organizowanie zebrań staturowych, które na nowo zostały podjęte w 1925 roku.

W Imię Boże!

Protokół nr.1

Z posiedzenia organizacyjnego założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Bystrem w dniu 19 lipca 1925.

Obecni
Wielebny Ksiądz Michał Czerwiński proboszcz, Edward Koniecki kierownik szkoły, Jan Jarosz przysiężny, Alojzy Polak, Wojciech Molek, Józef Staszel, Józef Bazaliński, Jan Łowisz, Józef Molek, Polak Alojzy, Franciszek Polak, Jan Staszel, Jan Staszel (Maciara), Stanisław Słodyczka, Jan Zubek, Jan Tylka, Maciej Bubla, Józef Stoch, Stanisław Łacek.

Przewodniczący Ks. Michał Czerwieński wita zebranych i w krótkich słowach przedstawia zebranym cel dzisiejszego zebrania i otwiera go. Prosi o wybór przewodniczącego i sekretarza.
Przez aklamacje zostaje powołany na przewodniczącego zebrania Przewielebny Ks. proboszcz Michał Czerwieński na sekretarza P. Edward Kłoniecki kierownik szkoły.
Przewodniczący dziękuje zebranym za wybór i udziela głosu delegatowi Związku straży pożarnych P. Franciszkowi Dworskiemu naczelnikowi okręgu IV z Nowego Targu.
Mówca objaśnia wyczerpująco zebranym potrzebę założenia Ochotniczej straży Pożarnej i popiera swoje wywody przykładami. Majątek i dobro obywateli nie może być lepiej strzeżone jak przez miejscową straż pożarną.
Często przy pożarze zagrożone jest życie ludzkie, tak samo i przy innych klęskach żywiołowych. Straż pożarna zawsze wtedy spieszy na pomoc bo nasze hasło miłości bliźniego jest jeden za wszystkich a wszyscy za jednego.
Następnie zebrani jednogłośnie uchwalają przystąpić do założenia Ochotniczej Straży Pożarnej.
W dalszym ciągu zebrani postanawiają przyjąć statut wzorowy Związku straży pożarnych Województwa Krakowskiego, określając siedzibę Ochot. Straż Pożarna w Nowym Bystrem pow. Nowotarski.

W skład pierwszego zarządu OSP weszli:
ks. prob. Michał Czerwiński - prezes
kier. szk. Edward Kłoniecki - z-ca prezesa prez., sekretarz i skarbnik
Alojzy Polak - naczelnik
Wojciech Molek - z-ca naczelnika
Jan Jarosz - gospodarz
Stanisław Łacek - członek zarządu
Franciszek Polak - członek zarządu
Jan Staszel (Maciara) - członek zarządu
Józef Staszel (Zosiok) - członek zarządu
Do Komisji rewizyjnej wybrano Jana Zubka, Jana Tylkę i Jana Jarosza mł.